تجارب شهرهای موفق دنیا

تلفیق سنت و مدرنیته یعنی تاریخ و تجربه یک فرهنگ و زیست بوم در کنار دانش و تخصص؛ خصوصاً اندیشه ای که از محک و سنجش روزگار و محیط پیرامون گذشته است، می تواند چراغ راهی باشد که توسعه را حاصل آورد.

در این مجال، نگاهی خواهیم داشت به تجارب شهرهای توسعه یافته و موفقیت هایی که بر اساس دانش و تجربه، مسیر پیشرفت را برای شهروندان هموار نموده است.