اطلاعیه

آگهی مناقصه عمومی

کد خبر : 2533617 خرداد 1400اخبار 0
شهرداری در نظر دارد" عملیات حمل و انتقال پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله آق قلا" به مدت 12 ماه بر اساس اقلام غیر فهرست بهایی سال 1400 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.
آگهی مناقصه عمومی

 

شهرداری در نظر دارد" عملیات حمل و انتقال  پسماندهای سطح شهر به مرکز دفن زباله آق قلا" به مدت 12 ماه بر اساس اقلام غیر فهرست بهایی سال 1400  از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد الشرایط واگذار نماید.

  • برآورد اولیه انجام کار 83.808.000.000 ریال
  • تاریخ خریداری اسناد: از تاریخ انتشار آگهی 1400.3.12 لغایت 1400.3.19
  • محل خریداری اسناد: دبیرخانه شهرداری مرکزی ساری
  • سپرده شرکت در مناقصه 5% مبلغ براورد اولیه به میزان 4.190.400.000 ریال
  • شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه مبلغ 000.000 .2ریال بابت خریداری اسناد به حساب سیبا درآمد شهرداری به شماره 0108598799000 واریز نمایند.
  • شرکت کنندگان می بایست صلاحیت خدمات عمومی و یا حمل و نقل از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارا باشند.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

                 

 

جواد طالبی    

سرپرست شهرداری ساری

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقدهای شایسته
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید