مدیریت ترافیک شهری

26آذر 1396 نویسنده : جان ای. کراک نل

 

نام کتاب: مدیریت ترافیک شهری و مدیریت تقاضا در کشورهای درحال توسعه

نویسنده: جان ای. کراک نل (مشاور ترافیک و حمل و نقل اداره توسعه بین الملل انگلستان)

ترجمه : حامد حبیبی

ناشر: دفتر نشر معانی

چاپ اول: 1390

کاری از: شرکت کنترل ترافیک تهران