جامعه شناسی شهری

30شهریور 1396 نویسنده : مایک ساوج / آلن وارد

 

 

 

 ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا

انتشارات سمت

تهران / 1387